pravidla clubu

Pravidla clubu

Obecná pravidla

Tato pravidla upravují základní podmínky fungování Volkswagen clubu, diskuzního fóra, poskytování výhod členům clubu, a pořádání srazů Volkswagen clubu. Svou registrací na diskuzním fóru volkswagenclub.cz, vstupem do clubu (plnohodnotné členství v clubu), popř. účastí na srazu pořádaném clubem, vyjadřujete souhlas s obsahem těchto pravidel, a zavazujete se tato pravidla dodržovat. Svým výše specifikovaným jednáním dále vyjadřujete souhlas se skutečností, že provozovatel Volkswagen clubu (webových stránek a diskuzního fóra) resp. pověřený zástupce provozovatele, je oprávněn vůči Vám v případě porušování těchto pravidel, dobrých mravů, zákonů ČR či předpisů mezinárodního práva využít všech níže specifikovaných prostředků nápravy, zejména mazat či upravovat příspěvky na fóru, omezovat či zamezovat přístup na fórum, trvale znemožnit přístup na fórum, omezit či zrušit členství v clubu, popř. vykázat z účasti na srazu pořádaném Volkswagen clubem. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto pravidel, přičemž o takové změně budou uživatelé přiměřeným způsobem vyrozuměni (zejména zveřejněním na fóru).

Respektujte prosím ostatní
Respektujte ostatní účastníky diskuze včetně nováčků. Nekritizujte zbytečně všechno kolem. Názory na úpravy aut či tuning jsou individuální a každý má svou vlastní představu.

Snažte se chovat slušně
Vyjadřujte se tak, aby vaše příspěvky, názory a komentáře neurazily nikoho z diskutujících. Nebudou zde akceptovány žádné vulgarismy, urážky, výhrůžky, jakékoliv jiné hrubé chování, ani jejich náznaky. Souhlasem s těmito pravidly se zavazujete nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ČR či mezinárodního práva.

Mluvte prosím k věci
Reagujte pouze ve chvíli, kdy jste přesvědčeni, že váš příspěvek bude pro diskusi přínosný. Pokud něco víte a chcete to sdělit ostatním, tak to udělejte a nemluvte pouze o tom, že to víte.

Dodržujte prosím členění
Příspěvky sdružujte do sekcí k tomu určených a označujte témata stručným popisem jejich zamýšleného obsahu. Vyhýbejte se nic neříkajícím názvům (Pomoc, Čtěte, ???, atd.), nezvýrazňujte své příspěvky shluky vykřičníků, velkými písmeny a podobně. Takové příspěvky budou mazány.

Snažte se psát spisovně
Mějte na paměti, že vše, co tu napíšete, o vás hodně vypovídá. Raději si příspěvek po sobě několikrát přečtěte a případně opravte.

Snažte se nejdříve hledat
Před zakládáním nového tématu si prohlédněte fórum, zda se o stejném tématu nedebatovalo již dříve. Duplicitní témata budou smazána nebo uzamčena.

Uvádějte prosím podrobnosti
Nestačí jen napsat, že něco nefunguje, ale problém rozveďte, uveďte všechny údaje, které mohou s vaším problémem souviset (model, rok výroby, typ motoru apod.).

Snažte se věcně argumentovat
Neútočte na ostatní za jejich názor, vyvraťte jim dané tvrzení věcnými argumenty a své tvrzení podpořte důkazy, vysvětlením principu funkce nebo vhodně zdokumentovaným měřením.

Snažte se zamýšlet
Svá tvrzení vkládejte s vědomím, že je může číst jak návštěvník, který ví o podstatě problému mnohem více než vy, tak i začátečník, jehož může ne zcela správná informace uvést v omyl. Proto jednejte tak, aby i pro nezúčastněného čtenáře byly vaše příspěvky jasné a věcné.

Zveřejněné informace a data
Veškeré informace a data na tomto webu zveřejněné jsou plně v dispozici provozovatele Volkswagen clubu. Provozovatel je dále oprávněn naložit s veškerým obsahem, vloženým na fórum nebo internetové stránky volkswagenclub.cz dle svého uvážení – zejména s příspěvky, informacemi, návody, postupy, fotografiemi, apod. Uživatel přispíváním na diskuzní fórum vyjadřuje souhlas s libovolným užitím (jakékoliv použití, shromažďování, změna, kopírování, rozmnožování, šíření, či jiné použití) takto specifikovaného obsahu jím vloženého ve prospěch provozovatele. V případě, že by se jednalo o autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, pak uživatel vložením obsahu uděluje provozovateli oprávnění k výkonu práva užít uvedený obsah všemi způsoby užití, včetně sdělování veřejnosti, a to místně a časově neomezeně, a bezúplatně.

Odpovědnost Provozovatele
Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé špatným pochopením či použitím informací na tomto webu zveřejněných. Zároveň neodpovídá za stoprocentní správnost všech postupů a vyhrazuje si právo na úpravu nebo odstranění příspěvků či jejich částí (fotografie, přílohy, atd.) bez předchozího upozornění. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za případné komplikace a škody (tzn. za veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu), které vznikly dalším (souvisejícím) použitím informací z tohoto webu a diskuzního fóra. Užití rad a návodů uveřejněných na diskuzním fóru je věcí úvahy a odpovědnosti uživatele. Příspěvky, které porušují nebo by mohly porušovat zákony České republiky, budou moderátory fóra (po upozornění uživatelů nebo při kontrole fóra moderátory) odstraněny. Mezi tyto příspěvky se řadí i zřejmé urážky a napadení jednotlivých uživatelů a třetích osob (např. známých osobností).

Odkazy mimo doménu volkswagenclub.cz
Provozovatel Volkswagen clubu není majitelem a věcně ani právně neodpovídá za obsah stránek mimo doménu volkswagenclub.cz, na které je odkázáno z jakéhokoliv odkazu (URL) uveřejněného na jakékoliv stránce v doméně volkswagenclub.cz.

Propagace či prezentace
Propagace či prezentace jakoukoliv formou jakéhokoliv sdružení, clubu či diskuzního fóra zaměřeného na obdobnou cílovou skupinu osob jako je volkswagenclub.cz je na akcích a diskusích pořádaných nebo spolupořádaných Volkswagen clubem bez souhlasu vlastníka (provozovatele) Volkswagen clubu přísně zakázána. Stejně tak je přísně zakázáno využívat akce pořádané Volkswagen clubem a diskuzní fórum ke komerčním účelům, reklamě, či osobnímu finančnímu prospěchu, a to s výjimkou dále specifikované inzerce Volkswagen clubu a jeho partnerů. V případě porušení uvedeného zákazu je provozovatel oprávněn uživatele vyloučit (vykázat) z takové akce, diskusního fóra, případně i clubu bez jakéhokoli předchozího upozornění, a to bez nároku na vrácení vstupného nebo členských příspěvků, ani jejich alikvotních částí. Posouzení a rozhodnutí o tomto má v plné kompetenci pověřený zástupce Volkswagen clubu.

Srazy Volkswagen clubu
Srazy, které jsou prezentovány na stránkách Volkswagen clubu by měly být předem probrány s clubovou kanceláří nebo s moderátory fóra, abychom mohli srazům dát nějaký řád a rozložit je na celý rok. Volkswagen club si také vyhrazuje právo nezveřejňovat na svých stránkách srazy, který nebude splňovat požadavky pro oficiální sraz Volkswagen clubu.

Pro srazy (resp. veškeré akce pořádané provozovatelem) pak platí tato pravidla v plném rozsahu, zejména pak co do zásad chování a vystupování členů clubu a uživatelů diskuzního fóra, zákazu reklamy a propagace, a případných sankčních důsledků porušení těchto pravidel (včetně vyloučení z clubu). Pro uvedené akce pak dále platí, že provozovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu (majetkovou i nemajetkovou) která vznikne účastníkům akce či třetím osobám v rámci průběhu akce – každý účastník (člen klubu i třetí osoba) se účastní akce na vlastní odpovědnost a při plném vědomí možných následků. Nad rámec dalších oprávnění dle těchto pravidel je provozovatel oprávněn účastníka akce vykázat z místa konání akce, v případě, že tento porušuje tato pravidla, pokyny provozovatele či pověřených zástupců provozovatele (pořadatelů), zásady slušného chování, či platné právní předpisy ČR. Po dobu konání akce jsou její účastníci povinni řídit se pokyny provozovatele či pověřených zástupců provozovatele (pořadatelů). Po dobu trvání akce jsou její účastníci povinni dodržovat zásady obecné bezpečnosti, a chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení majetku či zdraví a života třetích osob.

REGISTRACE

Závazek
Zaregistrováním se na fóru volkswagenclub.cz jste se zavázali dodržovat zde uvedená pravidla a také pravidla slušného chování. V případě aktualizace pravidel, bude jejich změna oznámena ve vyvěšeném příspěvku, se kterým je každý povinen se seznámit.

Podmínky
Podmínkou registrace je uvedení platného emailu. Při registraci je třeba zadat mimo jiné uživatelské jméno, které není možno po celou dobu užívání měnit. Ve výjimečných případech to možné je na žádost administrátorovi, který ji uzná nebo zamítne. Uživatelské jméno nesmí obsahovat slova či výrazy, které by mohly být považovány za reklamní sdělení, jako jsou například adresy webových stránek.

Zasílání zpráv
Registrací na fóru volkswagen.cz dále souhlasíte se zasíláním zpráv o novinkách v clubu (newsletter) na Vámi uvedené kontaktní údaje.

Duplicita
Registrace jednoho uživatele pod více jmény bez povolení provozovatele či jeho zástupců je zakázána. V takovém případě budou smazány všechny uživatelské účty tohoto uživatele. Uživatel je oprávněn zřídit si pouze jeden uživatelský účet. Po jeho případném zrušení je uživatel povinen požádat o jeho obnovení namísto zakládání nového účtu.

Registrovaný uživatel fóra
Registrace do fóra je bezplatná a jeho užívání také. Doporučujeme však stát se plnohodnotným členem clubu, abyste mohli využívat všech výhod a možností, které club nabízí. Každý uživatel je v profilu zřetelně označen nápisem „registrovaný uživatel“.

Členství v clubu
Členem clubu se stanete po splnění následujících podmínek: Úspěšně se zaregistrujete do fóra a jste tedy jeho uživatelem a poté zaplatíte členský příspěvek. Získáte tak plnohodnotné členství v clubu a s tím samozřejmě také spoustu dalších výhod a slev u partnerů clubu. Po zaplacení členského poplatku obdržíte členskou kartu, která vás identifikuje u všech našich partnerů, pro uplatnění nabízených slev a výhod.

Provozovatel však neodpovídá za škody vzniklé členu neohlášenými změnami nabídky ze strany obchodních partnerů provozovatele, které mají za následek nemožnost využít příslušnou výhodu. Provozovatel dále neodpovídá za případné škody vzniklé členu na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním výhody u obchodních partnerů provozovatele.

Členská karta je majetkem provozovatele, a člen klubu je povinen po ukončení jeho členství z jakéhokoliv důvodu (vypršení platnosti členství, vyloučení z clubu, apod.) členskou kartu vrátit provozovateli (na kontaktní adresu uvedenou na internetových stránkách clubu). Ukončením členství zároveň zaniká právo člena clubu na využívání slev a výhod u obchodních partnerů provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za zneužití členské karty třetí osobou. Člen clubu je plně odpovědný za všechny škody, transakce a náklady, které vzniknou v souvislosti se zapůjčením členské karty jiné osobě.

Člen clubu
Člen clubu je povinen šířit dobré jméno clubu a přispívat k jeho utužování. Člen clubu je také povinen hájit zájmy clubu nad svými. Jakákoli soukromá činnost člena nesmí být v rozporu s činností clubu, s morálními a etickými pravidly a se zákony ČR. Každý člen clubu je v profilu zřetelně označen nápisem „člen clubu“.

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně ukončit členství členu klubu, který porušil tato pravidla, či jiným způsobem poškodil či ohrozil dobré jméno clubu.

Členské poplatky
Člen clubu je povinen jednou ročně uhradit poplatek ve výši 99 Kč nebo 399 Kč podle zvolené úrovně členství. Poplatky se hradí vždy na následujících 12 měsíců.

Členství v clubu je možné uhradit:

hotově v naši kanceláři v Brně (Příční 130/24, Brno 602 00)

převodem na účet číslo: 8922433001/5500. U bankovního převodu uvádějte, prosím, variabilní symbol, který byl zaslán emailem po registraci (v případě, že jste již držiteli clubové karty, číslo je uvedeno na ní ve formátu: No. 123456). Dále, prosíme, doplňujte platbu o poznámku s vašim jménem či přezdívkou zvolenou při registraci

Členský příspěvek se nevrací, s výjimkou okolností hodných zvláštního zřetele, jejichž posouzení spočívá v plné dispozici provozovatele.

Více informací o členských výhodách a poplatcích zjistíte také na: Výhody členství

PŘÍSPĚVKY

Čtení
Čtení příspěvků je zpřístupněno všem návštěvníkům bez omezení.

Přispívání
Přispívat může jen registrovaný uživatel (člen clubu). Příspěvky se musí řídit zde uvedenými pravidly.

Provozovatel
Toto fórum je soukromé a od toho se odvíjejí pravidla chování na tomto diskusním fóru. Provozovatel či jím pověřené osoby mohou bez udání důvodu zasahovat do dění na fóru všemi dostupnými prostředky.

Oprávnění
Provozovatel fóra nebo jím určený zástupce je oprávněn smazat příspěvek, omezit či zrušit uživatelský účet v případě porušení pravidel, dobrých mravů, dlouhodobé nečinnosti či poškozování dobrého jména tohoto diskusního fóra nebo clubu samotného.

Zástupci provozovatele (administrátoři a moderátoři) jsou oprávněni zejména:
a) mazat příspěvky obsahující neslušné výrazy a pornografii, která je na tomto diskusním fóru zakázána, popřípadě příspěvky SPAMového charakteru, či jinak porušující tato pravidla
b) upravovat, odstraňovat, přesunovat a uzamykat příspěvky či celá témata dle zveřejněných pravidel
c) mazat zdvojené příspěvky
d) přesouvat příspěvky podle jejich obsahu mezi jednotlivými sekcemi diskusního fóra
e) uzamykat příspěvky, které je vhodné nemazat, ale zabránit směrování diskuse jiným směrem, než požadoval zakladatel příspěvku
f) omezovat přístupnost či funkce uživatelského účtu v případě porušení pravidel uživatelem či v případě nevhodného chování

Nahlášení
Pokud najdete diskuzi, která podle vašeho názoru odporuje pravidlům a ještě si jí nestačil všimnout žádný moderátor, můžete na ni upozornit. Pro tyto účely je umístěno pod každým příspěvkem v pravém dolním rohu tlačítko s nápisem „nahlásit moderátorům“.

Clubové varování – zákaz přístupu (ban)
Provozovatel fóra je oprávněn prostřednictvím svých moderátorů udělovat clubové varování či zákaz přístupu na fórum (ban), těm uživatelům, kteří se neřídí obsahem těchto clubových pravidel, nectí etiku slušného chování či jeho morální podporu. 

ADMINISTRÁTOŘI A MODERÁTOŘI

Kdo jsou?
Administrátoři a moderátoři jsou zástupci provozovatele na fóru, kteří mají oprávnění v rámci fóra činit zde popsaná opatření za účelem správy fóra a jeho hladkého chodu.

Respektujte je prosím
Respektujte jejich rozhodnutí, nekomentujte a nepřekrucujte jejich výroky a podobně.

Snažte se neničit jejich práci
Snažte se využívat funkcionalitu fóra tak, jak je navržená. Řiďte se zdravým rozumem, neporušujte pravidla a nehledejte v nich mezery.

Nenapadejte je prosím
Nenapadejte moderátory ani administrátory. Spravují toto fórum dobrovolně, s těmi nejlepšími úmysly a ve svém volném čase.

INZERCE

Komerční příspěvky
V diskuzním fóru je zakázáno vkládat příspěvky komerčního charakteru. Komerční příspěvky a inzerci zboží či služeb jakýchkoli subjektů smí vkládat pouze partneři provozovatele fóra Volkswagen clubu.

Placený partner fóra
Placený partner je subjekt, který po dohodě s provozovatelem a souhlasu s platným ceníkem publikuje svou reklamu či jiná komerční sdělení. Reklama smí být zobrazena pouze v dohodnutém rozsahu. Reklama bude vyvěšena bannerovou formou, podpisem nebo internetovou adresou a to pouze v místech pro tento účel určených. Placený partner také získá unikátní označení Partner clubu.

Placeným partnerem se může stát jakýkoli subjekt, který je členem clubu. Nabídka nesmí být obsahově závadná, zavádějící či z morálních důvodů nevhodná. Délka vystavení a rozsah komerčního sdělení či reklamy závisí pouze na dohodě s provozovatelem. Reklama bude odstraněna po uplynutí dohodnuté lhůty zveřejnění. Provozovatel si dále vyhrazuje právo tuto reklamu či komerční sdělení odstranit dříve než bylo předem dohodnuto za předpokladu, že placený partner nedodrží jakýkoliv bod z jejich vzájemné dohody, změní bez předchozího svolení propagované zboží či služby nebo nedodrží smluvený rozsah.

Ceník inzerce

Reklama v podpisu nebo odkaz na stránky firmy je zpoplatněna částkou 100,- Kč měsíčně.

Připravujeme možnost vyvěšení reklamního banneru na webu clubu. Výše poplatku bude upřesněna.

Zájemci o dlouhodobou inzerci mají možnost kontaktovat clubovou kancelář. Bude řešeno individuálně.

Soukromá inzerce
Pro soukromou inzerci automobilů, náhradních dílu či jiných souvisejících věcí slouží speciální sekce „Inzerce“ na webu volkswagenclub.cz.

Ankety
Je zakázáno fórum zneužívat k získávání podpory v různých internetových anketách a hlasováních.

Reklama
Zviditelňování a reklama jakýchkoli výrobků či služeb za účelem zvýšení prodeje je omezeno. Fórum slouží primárně ke komunikaci mezi členy, jejich radám a vzájemné pomoci. Z toho důvodu je zakázáno zneužívat databázi klientů k zviditelňování či reklamě jakékoli výdělečné činnosti.

Podpis
Podpisy zobrazované pod čarou za každým vašim příspěvkem je zakázáno používat k reklamě bez vědomí clubové kanceláře. Podpis je určen ke specifikaci vašeho vozového parku. Doporučujeme si nastavit podpis v této podobě: VW T4 long 2.5 TDI 75 kw r.v.2000 (model, typ karoserie, motorizace, výkon, rok výroby).

Je zakázáno uvádět v podpisu jakékoli odkazy na cizí webové stránky či názvy jakýchkoli soukromých společností za účelem reklamy s výjimkou pro placené partnery fóra.

Avatar
Avatar (obrázek) v profilu zobrazovaný u vlastních příspěvků nesmí obsahovat názvy firem či webové adresy a sloužit tak ke skryté propagaci. Dále nesmí avatar obsahovat žádné morálně závadné obrázky či znaky, zejména pornografické snímky, vulgární symboly a další obsah neslučující se se zaměřením clubu.

Výjimku v komerčních sděleních v avataru mají pouze placení Partneři fóra Volkswagen clubu.

Soukromé zprávy
Soukromé zprávy jsou určeny pro komunikaci mezi jednotlivými členy týkající se jejich vozů či clubu. Soukromé zprávy nesmí být zneužívány k nabízení služeb či zboží za účelem výdělečné činnosti. Počet soukromých zpráv může být omezen.

Profil
Uživatelé smí upravovat svůj profil pomocí formuláře k tomu určenému. Ve formuláři jsou uživatelé povinni zveřejňovat pouze informace, ke kterým jsou daná políčka určena.

Ochrana osobních údajů
Pokud uživatel jakoukoliv cestou získá údaje o jiných uživatelích fóra, není oprávněn tyto shromažďovat, zpracovávat, ani tyto předat jakýmkoliv způsobem třetím stranám bez explicitního souhlasu těchto uživatelů.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje, které o sobě uvedl, jsou uloženy v databázi fóra. Osobní informace i obsah jsou chráněny standardními prostředky informační bezpečnosti.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů získaných při používání diskuzního fóra (zejména registrací či přispíváním do fóra), či aktivitou uživatele v rámci clubu, a to správcem – provozovatelem (Das AutoClub s.r.o., IČ: 03442527, se sídlem Trávníky 1223/38, Rousínov, PSČ: 683 01) a jeho obchodními partnery, pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uživatel uděluje pro všechny údaje získané provozovatelem, a to po celou dobu 10 (deseti) let ode dne udělení souhlasu (za okamžik udělení souhlasu se považuje registrace uživatele). Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele na jeho práva podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem těchto pravidel, včetně účelu a způsobu zpracování osobních údajů, a že při registraci dobrovolně uvedl přesné, úplné a pravdivé údaje.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 (deseti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické a marketingové účely, a to pro vnitřní potřebu správce a jeho obchodních partnerů.

ODPOVĚDNOST

Vymezení
Provozovatel fóra nebo jím určený zástupce nenese žádnou morální a finanční odpovědnost za příspěvky a jejich obsah. Autor příspěvku je plně odpovědný za veškerý obsah, který publikuje. Odesláním příspěvku do diskusního fóra přebírá jeho autor odpovědnost za obsah a za případné následky, které by z něj mohly vzniknout. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že IP adresy, z kterých byly vloženy všechny příspěvky, jsou ukládány pro případné uplatnění následků těchto skutečností.

Jestliže uživatel poruší některé ze zásadních pravidel (porušení platných zákonů ČR), je provozovatel oprávněn jeho osobní údaje předat v případě potřeby Policii ČR, či jiným oprávněným státním orgánům.

Inzerce
Provozovatel fóra nenese žádnou odpovědnost za inzerci zboží, které uživatelé nabízejí. Club nemůže garantovat správnost zadaných dat, kvalitu ani původ inzerovaných věcí.

Distribuce softwaru
Na diskusním fóru není povolena žádná forma distribuce obsahu, softwaru, apod. (audio, video, foto, crack, warez, scan článků) podléhajícímu autorskému právu podle zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně vkládání odkazů směřujících k takovému obsahu, či připojením přílohy uvedeného charakteru. Výjimku tvoří soukromé inzeráty prodávající tento software v souladu s autorským zákonem. Zástupci provozovatele jsou oprávněni rozhodnout, zda příspěvek ponechají či smažou. V případě porušení uvedeného zákazu je provozovatel oprávněn uživatele vyloučit (vykázat) z diskusního fóra, případně i clubu bez jakéhokoli předchozího upozornění, a to bez nároku na vrácení vstupného nebo členských příspěvků, ani jejich alikvotních částí. Posouzení a rozhodnutí o tomto má v plné kompetenci pověřený zástupce Volkswagen clubu.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 30.9.2015. Váš Volkswagen club.

© Das AutoClub s.r.o., ve spolupráci s advokátní kanceláří Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Přihlášení