NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Obchodní společnost Das AutoClub s.r.o. IČ 03442527, se sídlem: Rousínov, Trávníky 1223/38, PSČ 683 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84840 („Pořadatel“), vydává tento návštěvní řád (dále jen „Návštěvní řád“) určený pro akci: Mezinárodní sraz automobilů značky Volkswagen v areálu letiště Hosín u Českých Budějovic ve dnech 25.–27.8.2017 (dále jen „Sraz“). Návštěvní řád je mimo jiné dostupný na www.volkswagenfest.cz.

Vstupem do areálu, ve kterém se Sraz koná, potvrzuje návštěvník, že se s Návštěvním řádem seznámil a vyjadřuje svou vůli jím být plně vázán. 

I. Obecné povinnosti 1. Návštěvník se zavazuje počínat si tak, aby na Srazu nedošlo ke škodě na zdraví, majetku či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. 
2. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí je návštěvník povinen uposlechnout pokynů Pořadatele, jakož i policie.
3. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (zejména ve stavu zmenšené příčetnosti), stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházející se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být Pořadatelem, případně též příslušníky policie, kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
4. Do areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a majetek osob nacházejících se v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je oprávněn rozhodovat Pořadatel. Pořadatel je rovněž oprávněn provádět namátkové kontroly návštěvníků za účelem odhalení takovýchto předmětů. 
5. Návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání předložit ke kontrole Pořadateli svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz. Návštěvník je rovněž povinen bez vyžádání předložit ke kontrole Pořadateli svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz na níže uvedenou soutěž. Pokud je opravňujícím průkazem páska na zápěstí, musí být tato na zápěstí po celou dobu Srazu, resp. Soutěže, viditelně umístěna.
6. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění ke vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích.
7. Pořadatel má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení Návštěvního řádu.
8. Návštěvník je povinen při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případně porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru areálu Srazu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
9. S ohledem na skutečnost, že registraci na Sraz bylo možné provést s předstihem, vyhrazuje si Pořadatel právo v případě naplnění kapacity Srazu řádně neregistrované osoby na Sraz nevpustit.
10. Osoby, které budou v souladu s Návštěvním řádem vyvedeny či odmítnuty nemají nárok na vrácení vstupného.
11. Návštěvník uděluje Pořadateli souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů jeho osoby (popř. jeho nezletilých dětí) v průběhu Srazu a jejich následným zveřejňováním, a to pro účely propagace Srazu. Současně souhlasí, aby Pořadatel, případně další fyzické či právnické osoby, jimž Pořadatel poskytne licenci k užití fotografií, tyto osobní údaje (fotografie a videozáznamy) zpracovával formou jejich shromažďování a uložení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií jako autorských děl jakýmkoliv třetím osobám zejména za účelem propagace Srazu.

II. Zvláštní povinnosti v době konání automobilové soutěže

1. V průběhu Srazu v souladu s jeho harmonogramem mají proběhnout automobilové soutěže (tzv. sprinty) na letištní dráze (dále jen „Soutěž“).
2. Návštěvník je si plně vědom rizikovosti neodlučně spojené obecně s automobilovými soutěžemi a zavazuje se počínat si zejména v době konání Soutěže obezřetně a s náležitou péčí. Návštěvník mimo to zejména nesmí jakkoliv průběh Soutěže narušovat.
3. Návštěvník se rovněž zavazuje, že se bude zdržovat výhradně v prostorech vyhrazených pro diváky Soutěže, a to v dostatečné vzdálenosti od Pořadatelem vyznačených hranic. Vyznačené hranice představují pouhé bezpečnostní minimum. Na uvážení Návštěvníka pak je, jakou vzdálenost od těchto hranic zvolí a jakou tím přijme míru rizika. 
4. Divácká účast na Soutěži je výhradně na nebezpečí návštěvníka. Návštěvník bere na vědomí, že za škodu způsobenou účastníky Soutěže (soutěžícími) neodpovídá Pořadatel, ale sami účastníci Soutěže.
5. Vstupem do areálu a diváckou účastí na Soutěži návštěvník výslovně souhlasí se ve smyslu ust. § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na úplném vyloučení povinnosti Pořadatele k náhradě újmy vzniklé v rámci divácké účasti na Soutěži Účastníkovi, a to v mezích limitů stanovených uvedeným ustanovením. 
6. Osobám mladším 18 let není divácká účast na Soutěži povolena bez doprovodu zákonného zástupce či bez jiného doprovodu staršího 18 let. Zákonný zástupce či doprovod plně odpovídá za osobu mladší 18 let a zavazuje se nad ní zajistit dostatečný dohled v době konání Soutěže. 
7. Vstupen do areálu schvalujete natáčení a souhlasíte s tím, že se po obloze bude pohybovat dron. Pohyb pod ním je na vlastní nebezpečí. 
8. Akce probíhá za každého počasí a vstupné nevracíme. 
III. Závěrečná ustanovení
1. Tento návštěvní řád platí po celou dobu konání Srazu. 2. K jednotlivým úkonům Pořadatele dle Návštěvního řádu je zplnomocněna pořadatelská služba pověřená Pořadatelem a jako pořadatelská služba označená. Kde se v článku I. odst. 11 mluví o Pořadateli, je tím myšlen i pořadatelem pověřený fotograf či kameraman.
3. Vstupem do areálu, ve kterém se Sraz koná, potvrzuje návštěvník, že se s Návštěvním řádem seznámil a vyjadřuje svou vůli jím být plně vázán. 

V Rousínově, dne 26. 6. 2017 

Pořadatel: Das AutoClub s.r.o. 

Jan Bečička, jednatel, v. r. 
Tomáš Hanousek, jednatel, v. r.

Přihlášení